ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม...

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง...

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน...

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด(พาราควอต ไกลโฟเซส คลอร์ไพรีฟอส...

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรชานุมานบริการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร (DOAE farm book Application)...

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรชานุมานเยี่ยมเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา...

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรชานุมานเยี่ยมเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง...

เกษตรชานุมานร่ามเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นางวิภาพร คานทอง นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอชานุมาน ร่วมเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ...

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน ออกติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายกิ่งเพชร กิ่งชา เจ้าพนักงานยการเกษตรชำนาญงาน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอชานุมาน ออกติดตามตรวจสอบวัสดุ โครงการเสริมสร้างรายได้แก...

สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศพก.บ้านโนน...