ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน

 

 • ประวัติความเป็นมาของสำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน

สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมานก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 

 

 • สภาพทั่วไป
  • ที่ตั้งและอาณาเขต

     สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทางห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ โดยรถยนต์ประมาณ 85 กิโลเมตรมีอาณาเขตใกล้เคียงในพื้นที่ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วแมง 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วแมง
- ทิศใต้ ติดต่อบ้านนิคมแปลง 1
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับโรงเรียนเพียงหลวง 9

 

 • ลักษณะภูมิประเทศ

     โดยทั่วไปอำเภอชานุมาน ลักษณะส่วนใหญ่สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว มีความ เหมาะสมที่จะปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ทำการเกษตรอาสัยน้ำฝน มีจุดสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 5 

     อำเภอชานุมานมีลำน้ำที่สำคัญไหลผ่าน 6 สาย คือ

 1. ห้วยแก้วแมง
 2. ห้วยทราย
 3. ห้วยปะอี่
 4. ลำห้วยถ่ม
 5. ห้วยปลาคอ
 6. แม่น้ำโขง

 • ​​ภูมิอากาศ

     อำเภอชานุมาน อยู่เขตภูมิอากาศเขตร้อนชื้น มีฤดู 3 ฤดูกาล ได้แก่ 1. ฤดูร้อน ระหว่างเดือน ก.พ.- เม.ย. อุณหภูมิ 39 – 42 ‘C 2. ฤดูฝน ระหว่างเดือน พ.ค.- ก.ย. อุณหภูมิ 32 – 40 ‘C 3. ฤดูหนาว ระหว่างเดือน ต.ค.- ม.ค. อุณหภูมิ 18 – 37 ‘C

 

 • อุณหภูมิ

     อำเภอชานุมาน มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในราวเดือนเมษายน มีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในราวเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส พื้นที่รับผิดชอบ เกษตรอำเภอชานุมาน มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 ตำบล ได้แก่ 1. ตำบลชานุมาน 2. ตำบลคำเขื่อนแก้ว 3. ตำบลโคกสาร 4. ตำบลโคกก่ง 5. ตำบลป่าก่อ

 

 • พื้นที่รับผิดชอบ

     ​​เกษตรอำเภอชานุมาน  มีพื้นที่รับผิดชอบ  5  ตำบล ได้แก่

 1. ตำบลชานุมาน
 2. ตำบลคำเขื่อนแก้ว
 3. ตำบลโคกสาร
 4. ตำบลโคกก่ง
 5. ตำบลป่าก่อ    

 

ที่

ตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

เนื้อที่

(ตร.กม.)

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

รวม

1

ชานุมาน

15

106.2271

2,259

3,401

3,285

6,686

2

โคกสาร

9

55.37499

1,073

2,880

2,912

5,792

3

โคกก่ง

13

186.4914

1,431

3,319

3,200

6,519

4

คำเขื่อนแก้ว

12

147.0287

2,351

4,537

4,401

8,938

5

ป่าก่อ

13

97.08017

2,611

4,104

3,932

8,036

รวม

62

592.20236

9,725

18,241

17,730

35,971

 

 

10 ตุลาคม 58 16:46:55