อัตรากำลัง

                                                                                           

                                                       

                 อัตรากำลังข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน

 

 

นายประสาธน์   แก้วโพนงาม

เกษตรอำเภอชานุมาน

 

 กลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศ                                               กลุ่มอารักขาพืช

 

นางสาวนิภาพร  สีทน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 

นางนิสสัย  จงอุตส่าห์
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน

 

  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต                                   

 

 

                                                                                                    

   นางสาวธิรดา   ยืนยง

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

                                              

                       นายกัญญา  แดงโสภา                             น.ส.วรชนันท์  อินทมนต์

                    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                            เจ้าพนักงานธุรการ

         

                                                                                              

             

          นายสมนึก   ทองมาก

          คนงาน

23 กันยายน 64 13:39:55