พื้นที่การเกษตร

การเกษตรกรรม

 

อำเภอชานุมาน มีพื้นที่ทั้งหมด 370,126 ไร่  ใช้ในทางการเกษตรกรรม 187,813  ไร่ ในฤดูกาลผลิต ปี 2557/2558   โดยแบ่งเนื้อที่ทำการเกษตร  ดังนี้

 

10 ตุลาคม 58 16:29:44