สถิติปลูกพืชเศรษฐกิจ

พื้นที่

ปีเพาะปลูก
จำนวน (ไร่)

พื้นที่ทำนา

พื้นที่ทำไร่

พื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้น

พื้นที่พืชผัก

พื้นที่ปลูกยางพารา

58,460

78,969

22,209

196

27,985

 

พื้นที่เลี้ยงสัตว์และใช้ประโยชน์อื่น ๆ  พื้นที่ป่าไม้  จำนวน  182,313  ไร่

10 ตุลาคม 58 16:34:08