จำนวนกลุ่มข้อมูลสถาบันเกษตรกร

กลุ่มสถาบันทางการเกษตรของของเขตรับผิดชอบสำนักงานเกษตรอำเภอมีทั้ง 3 กลุ่ม

ได้แก่

  1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน 12 กลุ่ม

  2. กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน 3 กลุ่ม

  3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน 193 กลุ่ม

 

10 ตุลาคม 58 16:36:11